Calcium lignosulfonate trong nông nghiệp

Tháng Bảy 6, 2024

Calcium lignosulfonate trong nông nghiệp Trong lĩnh vực nông nghiệp, calcium lignosulfonate (CLS) được sử dụng như một phụ gia có nhiều ứng dụng hữu ích. Đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan […]

Xem thêm
0